Thông tin của sản phẩm hiện đang được cập nhật ...

Thông tin của sản phẩm hiện đang được cập nhật ...

Mã sản phẩm:

D6, D8, D10, D20, D24

Trọng lượng:

Đang cập nhật ....

Kích thước:

Đang cập nhật ....

Khối lượng:

Đang cập nhật ....